Reforma to swoiste słowo klucz dla każdego rozwijającego się państwa. Mechanizm jego działania powinien być bowiem nieustannie dostosowywany do zmieniających się warunków społecznych i rynkowych. Udoskonalany tak, by państwo działało sprawniej dając obywatelom możliwość rozwoju na wszelkich polach aktywności życiowej oraz poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Rok 2014 był pod tym względem bardzo owocny. Przede wszystkim udało się gruntownie przebudować strukturę wsparcia rynku pracy, zmniejszyć dług publiczny oraz rozpocząć szereg istotnych inwestycji w energetyce. Nadto mimo kryzysu wschodniego i utrzymującej się stagnacji rynku Wspólnoty Europejskiej podtrzymaliśmy wysokie tempo rozwoju osiągając przekraczający 3% wzrost gospodarczy.

Warunkiem kontynowania tempa rozwoju jest jednak opracowanie mechanizmów, które pozwolą na uwolnienie ogromnego potencjału, który drzemie w polskich przedsiębiorstwach. To właśnie nad poprawą warunków działania mikro, małych i średnich przedsiębiorców ma zamiar skupić swoje działania rząd w zainaugurowanym właśnie 2015 r.

Priorytetów jest kilka: uproszczenie systemu podatkowego, partnerska współpraca na linii przedsiębiorca – instytucja państwa, poprawa warunków inwestycyjnych poprzez zwiększony dostęp do zewnętrznego finasowania, udrożnienie sądownictwa gospodarczego, zlikwidowanie administracyjnych barier w budownictwie. Realizacja założeń, które stoją za tymi priorytetami pozwoli na znacznie sprawniejsze działanie przedsiębiorcy w warunkach rynkowych. Obecnie problemem dla niego nie jest bowiem założenie firmy, lecz jej rozwój a ten ostatni wspierać mogą tanie kredyty, jasny system podatkowy i sprawnie działające sądownictwo, które pozwoli szybko i skutecznie ściągać wierzytelności.

Kierownictwo resortu gospodarki w grudniu 2014 r. przyjęło założenia projektu nowego Prawa o działalności gospodarczej. Cel przepisów to wprowadzenie domniemania uczciwości w relacjach administracja-biznes. Tempo pracy nad projektem jest dostosowane do priorytetowego charakteru tej inicjatywy i realne jest przyjęcie prawa do końca kadencji. Nowe Prawo o działalności gospodarczej ma stworzyć ramy prawne dla funkcjonowania przedsiębiorczości w Polsce, a zarazem stanowić rodzaj "karty praw i gwarancji" dla firm, na którą przedsiębiorcy będą się mogli powoływać w kontaktach z urzędami. Nadto, założenia Kodeksu budowlanego mają zostać przedstawione Radzie Ministrów w pierwszym kwartale 2015 r. Pracami nad projektem zajmowała się Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego. Ma on uregulować prawnie cały proces prawa inwestycyjno-budowlanego w formie jednego szerokiego aktu, który ma uregulować zagadnienia dot. kształtowania i realizacji lokalnej polityki przestrzennej, przygotowywania terenów pod inwestycje, realizacji procesu inwestycji, w tym inwestycji celu publicznego, utrzymania obiektów budowlanych, a także organizacji i reguł działania organów administracji publicznej w zakresie planowania i budownictwa.

Przedstawione wyżej plany mam zamiar propagować i wspierać w 2015 r., gdyż ich realizacja wprost przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich.

Killion Munyama